Available courses

„Териториално устройство и инфраструктура“ е задължителен учебен курс от бакалавърската програма за специалност „Публична администрация“.

Дисциплината запознава студентите със същността и значението на териториалното устройство, както и представя инфраструктурата, като самостоятелна част от общественото възпроизводство и база за устойчиво развитие.

Целта на учебната дисциплина е да бъдат разгледани основните въпроси и задачи решавани при устройството и развитието на регионите и територията. Дисциплината представя инфраструктурата като самостоятелен елемент в рамката на общественото възпроизводството и поставя основните проблеми касаещи териториалното и инфраструктурното изграждане и управление. Изяснява се необходимостта от интегрирано регионално и пространствено развитие, като се посочва ролята и значението на проектите за постигане на устойчивост в това развитие.


Дисциплината „Стратегическо управление” е задължителен учебен курс от бакалавърската програма на специалността “Стопанско управление”.

След завършване на курса студентите трябва да могат да прилагат методологията за анализиране на външната среда и оценка на организационните възможности и ограничения; да са в състояние да формулират мисията, целите и алтернативни стратегии за развитие на организациите. Въз основа на избран модел на стратегия студентите трябва да са в състояние да разработят стратегически план за реализацията на модела, в това число планиране на необходимите ресурси, проектиране на нова организационна структура и управленски системи.


Дисциплината “Организация на производствени и операционни системи” e задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност “Стопанско управление” на Стопански Факултет, ТУ-София, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.

Дисциплина има за цел да даде знания на студентите от специалност “Стопанско управление” в областта на организацията на производствени или операционни системи в стопанската организация (предприятие). Предвидено е разработване на курсова работа с цел практическото осмисляне и приложение на теоретичните постановки при организиране на конкретна производствена или операционна система.

В дисциплината се изясняват основните елементи и структурата на производствения и операционния процес, а така също основните принципи на организирането му в пространството и във времето и показателите за оценка на организираността му. Изучава се същността и определянето на типа на производство. Разглеждат се специфичните начини за организиране на производствения и операционния процес в пространството и във времето. Подробно се изясняват приложимостта и характерните особености на различните форми на организация на производството.


Бизнес Икономика (БИ) е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалността Стопанско управление. Знанията и уменията по БИ създават предпоставки за многостранна реализация на студентите в областта на стопанското управление, както и в областта на производството и услугите. Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, методите и средствата за анализ и оценяване на икономическото състояние на бизнес организациите. 

В края на обучението студентът ще познава понятийния апарат, ще може да определя основните понятия, величини, показатели и зависимости, ще може да прави анализи и да оценява чрез икономически показатели различни технически решения в бизнес организациите.


Целта на обучението по дисциплината Международен бизнес е след завършване на курса студентите да могат да вземат решения, относно избора на форма на участие на стопанските организации в международния бизнес. Ще познават основна част от специфичните особености на външноикономическата дейност, както и основна част от нейната терминология и особености при оформяне на документацията. Това ще им даде възможност да прилагат на практика получените знания при осъществяване на сделки със задгранични партньори.

В дисциплината се изясняват теоретичните аспекти на различните форми на участие на стопанските организации в международния бизнес. Разгледани са основната част от терминологията и особеностите при оформяне на документацията при извършване на външноикономически операции. Усвоявт се умения за сравняване и избор на подходяща форма на участие в международния бизнес в зависимост от целите и обективните интереси на стопанската организация. Подробно са разгледани етапите, през  които преминава външноикономическата сделка и спецификата при изработването на клаузите на външнотърговски договор.

Постигането на поставената цел на обучението по учебната дисциплина се контролира чрез текуща оценка, която се формира от две контролни по време на семестъра  с коефициент на тежест 0,4 всяко и оценка от семинарните упражнения с 0,2.

Контролните са под формата на тестове, състоящи се от три типа въпроси, които носят различен брой точки. Първата група въпроси са затворени, с възможност за избор между три опции. Има само един верен отговор. Въпросите в тази група са 15 на брой и носят по 1 точка. Втората група въпроси са отворени, където е необходимо да се попълнят липсващи понятие. Въпросите в тази група са 5 на брой и носят по 2 точки. Третата група въпроси са със свободен отговор като студентите имат право да изберат дали да решат практически казус или теоретично да анализират определени обекти. Този въпрос носи максимум 5 точки в зависимост от степента, в която в развит. 

Максималният брой точки е 30. 

Критерият за оценка е:

15-18т. - Среден 3;

19-22т. - Добър 4;

23-26т. Мн. добър 5;

27-30т. Отличен 6;
Дисциплината запознава студентите със същността, значението и приложението на евристичните методи, чрез които се постига съзнателното творческо мислене за създаване на нови, оригинални идеи и вземане на управленски решения.

 Целта на учебната дисциплина е да представи знания и да изгради умения у студентите да прилагат различни евристични методи в дейността и управлението на съвременните организации. Курсът създава предпоставки за адаптивно, продуктивно и творческо прилагане на методите при вземане на различни управленски решения в условията на сложност, динамичност и висока неопределеност.

Съдържанието е структурирано в 10 теми по общотеоретични проблеми и видове евристични методи.


Бизнес предприемачество - дисциплина, която създава герои.

Вярвай в своята приказка!


Целта на дисциплината е да запознае  студентите с основните насоки за стартиране и развитие на стопанска дейност с висок потенциал за бъдещо развитие и подходите и средствата за нейното финансиране. Студентите ще изучат и ще могат да прилагат основните подходи, методи и техники, характерни за ефективното управление на иновациите в съвременните предприятия и ще притежават необходимите знания за разработване и управление на иновационни проекти. Основен инструмент за успешно реализиране на разработените иновации е бизнес планът. Той помага на предприемачите да оценят чрез стойностни показатели потенциалните възможности за стопанска дейност и да привлекат финансова подкрепа.

Основните въпроси, които обхваща курсът на обучение, са свързани със: същност на предприемачеството; разпознаването и оценяването на предприемачески възможности; формирането на предприемачески екип; основните управленски проблеми, методи и техники, познаването на които е задължително условие за осъществяване на ефективно управление на иновациите в предприятията; разработване на бизнес план; анализиране на различни казуси, свързани с предприемачество и иновации; финансиране на предприемачески тип дейност.


Дисциплината запознава студентите с основните проблеми на прогнозирането и планирането на стопанската дейност, методите и техниките, познаването на които е задължително условие за съставяне на добър и осъществим бизнес план. По време на обучението се разглеждат важни въпроси, свързани с проучване на пазара и оценка на бизнес решения, оценка на предприемаческата възможност и изграждане на бизнес модели. По време на обучението студентите ще получат практически умения за разработване на бизнес план, работа в екип, конструктивна критична оценка на бизнес плана, разработване и прилагане на подходящи пазарни подходи.


Дисциплина “Системи за управленски контрол” има за цел да даде познания, както за основните теоретични постановки в областта на управленския контрол и системите за управленски контрол, така и практически умения за решаване на конкретни въпроси свързани с тях.

В съдържанието на учебната дисциплина се изясняват същността на контрола като функция на управлението и управленския контрол като съвременен подход в управлението на стопанските организации. Разгледани са структурата на системите за управленски контрол и управленският контрол по видовете центрове на отговорност. Подробно е изяснена проблематиката на стратегическия управленски контрол, като са разгледани системи за стратегически контрол, в това число и Балансираната карта, както основен инструмент. Тъй като концепцията за управленския контрол на практическо ниво се свежда до прилагането на вътрешен контрол в стопанските субекти, то в дисциплината са разгледани и същността и приложението на вътрешния одит, като основен компонент на вътрешния контрол.

Постигането на поставената цел на обучението по учебната дисциплина се контролира чрез текуща оценка, която се формира от две контролни по време на семестъра  с коефициент на тежест 0,4 всяко и оценка от семинарните упражнения с 0,2.

Контролните са под формата на тестове, състоящи се от три типа въпроси, които носят различен брой точки. Първата група въпроси са затворени, с възможност за избор между три опции. Има само един верен отговор. Въпросите в тази група са 15 на брой и носят по 1 точка. Втората групавъпроси са отворени, където е необходимо да се попълнят липсващи понятие. Въпросите в тази група са 5 на брой и носят по 2 точки. Третата група въпроси са със свободен отговор като студентите имат право да изберат дали да решат практически казус или теоретично да анализират определени обекти. Този въпрос носи максимум 5 точки в зависимост от степента, в която в развит. 

Максималният брой точки е 30. 

Критерият за оценка е:

15-18т. - Среден 3;

19-22т. - Добър 4;

23-26т. Мн. добър 5;

27-30т. Отличен 6;


Задължителна дисциплина за редовните студенти от специалност “Стопанско управление” на Стопански факултет на ТУ-София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Дисциплината разглежда теми, представящи същността, методите, задачите и етапите на комплексния и тематичния анализи. Представят се направленията за анализ на ресурсите, приходите и разходите, финансовия резултат и рентабилността. Отделено е място на диагностичния и функционално-стойностния анализ.

Целта на обучението е студентите да получат знания за извършване на аналитични дейности. Чрез изготвяне на курсови работи ще имат компетенциите  да внедрят знанията и уменията си в  управлението на бизнес организациите.

“Въведение в специалността” е задължителен учебен курс от бакалавърската програма за специалност „Индустриален мениджмънт“.

Дисциплината запознава студентите от Стопански факултет в първият семестър на обучението им с историята на ТУ и СФ, целта и философията на специалността. Подробно се изясняват правата и задълженията на студентите в процеса на следването им. Разглеждат се методите на обучение и структурата на учебните планове на двете образователно-квалификационни степени на специалността “Индустриален мениджмънт”.

 

Целта на учебната дисциплина е студентите да се запознаят със структурата на учебните планове за двете образователно-квалификационни степени - бакалавърска и магистърска, с вертикалната и хоризонталната обвързаност на учебните дисциплини в тях, с магистърските специализиращи програми в ОКС „магистър”, правата и задълженията им, както и да получават отговори на практически въпроси, свързани с обучението им.


В дисциплината “Материалознание и технология на металите” се изучават свойствата на материали, използвани в техниката и бита и същността на технологични процеси за изработване на изделия от тях. Разглеждат се: - строежът на метали и метални сплави и влиянието на термични и механични въздействия върху тяхната структура и свойства; - строежът и свойствата на неметални материали - полимерни и металокерамични; - същността, технологичните схеми , възможности и област на приложение на методи за изработване на изделия чрез леене, пластично деформиране и заваряване. 

Целта на учебната дисциплинаМатериалознание и технология на металите“ е студентите за изучат основните свойства на материалите, както и същността, технологиите и техническите средства при изработване на промишлени изделия от тях.

“Инженеринг I (Производствен  инженеринг)” е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалност „Индустриален мениджмънт”.

Знанията и уменията по “Инженеринг 1 (Производствен  инженеринг)” създават предпоставка за реализация на бакалаврите в индустриалните предприятия като специалисти в областта на организацията и управлението на производството.

Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите в областта на организацията на производството в индустриалното предприятие и в съответствие със своите потребности да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област. Предвидено е разработване на курсова работа с цел практическото осмисляне и приложение на теоретичните постановки при организиране на производството в конкретен производствен участък или линия.

Изясняват се същността и целта на производст­ве­ния инженеринг. Разглеждат се основните елементи и структурата на произ­водст­ве­ния про­цес (ПП), основните принципи на организирането му  в пространството и във вре­ме­то и по­ка­­зателите за оценка на организираността му. Изучава се същността и определянето на типа на производство. Разглеждат се специфичните начини за организи­ране на ПП в прост­ранст­во­то и във времето. Отделено е място и на изучаването на същност­та и определя­не­то на не­за­вършеното произ­водст­во. Изясняват се приложимостта, харак­тер­ни­те особенос­ти, основ­ни­те организационни пара­мет­ри, предим­ствата и недостатъците на различните форми на орга­низация на производството. Разг­леж­дат се изходните данни и ме­то­дичес­ката после­до­ва­тел­ност при проектиране на различните видове производствени системи.

Курсът по „Анализ и синтез на системи” създава предпоставки за адаптивно, продуктивно и творческо прилагане на принципи, подходи и методи от Общата теория на системите при реализация в различни сфери на мениджмънта.


Дисциплината „Стратегически мениджмънт” е задължителен учебен курс от бакалавърската програма на специалността “Индустриален мениджмънт”.

След завършване на курса студентите трябва да могат да прилагат методологията за анализиране на външната среда и оценка на организационните възможности и ограничения; да са в състояние да формулират мисията, целите и алтернативни стратегии за развитие на организациите. Въз основа на избран модел на стратегия студентите трябва да са в състояние да разработят стратегически план за реализацията на модела, в това число планиране на необходимите ресурси, проектиране на нови организационна структура и управленски системи.

Целта на обучението по дисциплината "Финасни" е да даде на студентите задълбочени познания с максимална практическа насоченост в областта на финансовите мениджърски решения. След завършване на курса студентите ще познават основните показатели и зависимости, необходими за оценката на финансовото състояние на компанията. Ще могат да прилагат различните подходи за финасново планиране и ще познават спецификата на различните източници на финансиране и самофинансиране на стопанската дейност. Ще познават и прилагат концепцията за кредитен капитал и лихва. Ще могат да използват различни  методи за оценка и избор на краткосрочни и дългосрочни финансиращи източници. Ще имат познания, не само по отношение на финасниращите и инвестиционни решения, но и такива, свързани с управлението на оборотния капитал.

В лекциите и семинарните упражнения се използват презентации, видеофилми, делови игри, казуси, тестове и други активни методи на обучение. 

Резултатите от обучението се оценяват с писмен изпит в края на семестъра. Изпитът е под формата на тест състоящ се от четири групи въпрси. Първата група въпроси са теоретични с три възможни отговора, от които само един е верен. Втората група въпроси са с практическа насоченост (задачи) с три възможни отговора, от които само един е верен. Третата група въпроси са със свободен отговор. Четвъртата част е казус. 

Оценка на резултатите

Първа група въпроси – по една точка            15 Х 1 = 15т.

Втора група въпроси – по три точки               10 Х 3 = 30т.

Трета група въпроси – по две точки                5 Х 2 =  10т.

Казус  - 20 точки                                                1 Х 20 = 20т.

                                                                            Общо = 75

Среден - (мин. 55%) 41т.- 50т.

Добър - 51т. - 59т.

Мн.добър 60т. - 67т.

Отличен - 68т. - 75т.В началото на третото хилядолетие все по-силно се откроява технологичният бум в информационните и телекомуникационните технологии. Драстично нарастват потребностите от нови и разнообразни телекомуникационни услуги. Телекомуникациите се превърнаха в основно средство за информация, комуникация и развлечения, улеснявайки бизнеса, бита и отдиха на съвременния човек.

В този курс са обедини различни теми, свързани с телекомуникациите. За да се подпомогне усвояването на материала, в началото са дефинирани основни понятия и принципи, на които се базират телекомуникациите.

В първа част се изучават: преносни среди и системи; методите за мултиплексиране и комутация; спецификата при предаване на данни, шумоустойчивото кодиране и модулиране; принципите и архитектурата на телекомуникационните терминали и на телекомуникационните мрежи с комутация на канали и с пакетна комутация; мобилните клетъчни комуникации; въведение в телетрафичните системи, показващи връзката между случайното натоварване, предоставените ресурси и качеството на обслужване в телекомуникационните системи и мрежи.

Във втора част се изучават: радио комуникационните системи и методите за формиране на радио канала и осигуряване на неговата шумоустойчивост; различните видове радиопредавателни устройства и техни основни блокове – генератори на хармонични трептения и честотни синтезатори с пряк и косвен синтез; радиоприемните устройства, като са разгледани принципите на изграждане на суперхетеродинния и интегралните приемници, техните параметри и основни блокове – честотни преобразуватели и детектори на радиосигнали. Представени са три радио комуникационни системи, намерили широко приложение в ежедневието на хората, а именно наземните радиорелейни линии, системите за спътниково телевизионно разпръскване и кабелните мултимедийни системи.


Най-важните фактори за пазарния успех и просперитета на всяко индустриално предприятие са иновациите и хората, които ги създават и управляват.

Целта на учебната дисциплина е студентите да се запознаят със същността на националните иновационни системи и политиката на ЕС по отношение на иновациите в контекста на изграждане на икономика на знанията. Студентите ще изучат и ще могат да прилагат основните подходи, методи и техники, характерни за ефективното управление на иновациите в съвременните бизнес организации от предприемачески тип и ще притежават необходимите знания за разработване и управление на иновационни проекти. Наред с това студентите ще се запознаят с основните насоки за стартиране и развитие на стопанска дейност с висок потенциал за бъдещо развитие и подходите и средствата за нейното финансиране. Обучението е насочено към възможността за развитие на малките и средните предприятия и превръщането им в компании с мултинационално значение.

Дисциплината запознава студентите с основните управленски проблеми, методи и техники, познаването на които е задължително условие за осъществяване на ефективно управление на иновациите в бизнес организациите. В края на обучението си студентите ще познават понятийния апарат, свързан с управлението на иновациите; ще разпознават различните видове иновации, ще могат да разработват стратегии за реализиране на иновации и ще могат да планират иновационната дейност в бизнес организациите.Задължителна дисциплина за редовните студенти от специалност “Индустриален мениджмънт” на Стопански факултет на ТУ-София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Дисциплината разглежда теми, представящи същността, методите, задачите и етапите на комплексния и тематичния анализи. Представят се направленията за анализ на ресурсите, приходите и разходите, финансовия резултат и рентабилността. 

Целта на обучението е студентите да получат знания за извършване на аналитични дейности. Чрез изготвяне на курсови работи по зададени индивидуални теми ще имат възможността да натрупат научен опит и да внедрят знанията и уменията си в  управлението на бизнес организациите.
Дисциплината "Индустриален инженеринг" (ИИ) е задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност “Мениджмънт и бизнес информационни системи”, СФ, ТУ-София, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.


Дисциплината има за цел да даде знания на студентите от специалност “Мениджмънт и бизнес информационни системи” в областта на организацията на производството в индустриалното предприятие и проектирането на сложни интегрирани системи от хора и други видове ресурси. Предвидено е разработване на курсова работа с цел практическото осмисляне и приложение на теоретичните постановки.

В дисциплината се изяснява същността, целта и задачите на ИИ. Разглежда се изборът на местоположение на индустриалното предприятие (ИП). Особено внимание се отделя на разработване на планове на разположение на корпусите и на производствените звена на ИП. Разглеждат се основните елементи и структурата на производствения процес, основните принципи на организирането му в пространството и във времето. Изучава се същността и определянето на типа на производство. Изясняват се различните форми на организация на производствения процес в пространството и във времето. Изучава се същността и определянето на незавършеното производство. Изясняват се изходните данни и методическата последователност при проектиране на производствени участъци и линии.Целта на обучението по дисциплината "Финасни" е да даде на студентите задълбочени познания с максимална практическа насоченост в областта на финансовите мениджърски решения. След завършване на курса студентите ще познават основните показатели и зависимости, необходими за оценката на финансовото състояние на компанията. Ще могат да прилагат различните подходи за финасново планиране и ще познават спецификата на различните източници на финансиране и самофинансиране на стопанската дейност. Ще познават и прилагат концепцията за кредитен капитал и лихва. Ще могат да използват различни  методи за оценка и избор на краткосрочни и дългосрочни финансиращи източници. Ще имат познания, не само по отношение на финасниращите и инвестиционни решения, но и такива, свързани с управлението на оборотния капитал.

В лекциите и семинарните упражнения се използват презентации, видеофилми, делови игри, казуси, тестове и други активни методи на обучение. 

Резултатите от обучението се оценяват с писмен изпит в края на семестъра. Изпитът е под формата на тест състоящ се от четири групи въпрси. Първата група въпроси са теоретични с три възможни отговора, от които само един е верен. Втората група въпроси са с практическа насоченост (задачи) с три възможни отговора, от които само един е верен. Третата група въпроси са със свободен отговор. Четвъртата част е казус. 

Оценка на резултатите

Първа група въпроси – по една точка            15 Х 1 = 15т.

Втора група въпроси – по три точки               10 Х 3 = 30т.

Трета група въпроси – по две точки                5 Х 2 =  10т.

Казус  - 20 точки                                                1 Х 20 = 20т.

                                                                            Общо = 75

Среден - (мин. 55%) 41т.- 50т.

Добър - 51т. - 59т.

Мн.добър 60т. - 67т.

Отличен - 68т. - 75т.