Налични курсове

„Териториално устройство и инфраструктура“ е задължителен учебен курс от бакалавърската програма за специалност „Публична администрация“.

Дисциплината запознава студентите със същността и значението на териториалното устройство, както и представя инфраструктурата, като самостоятелна част от общественото възпроизводство и база за устойчиво развитие.

Целта на учебната дисциплина е да бъдат разгледани основните въпроси и задачи решавани при устройството и развитието на регионите и територията. Дисциплината представя инфраструктурата като самостоятелен елемент в рамката на общественото възпроизводството и поставя основните проблеми касаещи териториалното и инфраструктурното изграждане и управление. Изяснява се необходимостта от интегрирано регионално и пространствено развитие, като се посочва ролята и значението на проектите за постигане на устойчивост в това развитие.


Дисциплината “Организация на производствени и операционни системи” e задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност “Стопанско управление” на Стопански Факултет, ТУ-София, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.

Дисциплина има за цел да даде знания на студентите от специалност “Стопанско управление” в областта на организацията на производствени или операционни системи в стопанската организация (предприятие). Предвидено е разработване на курсова работа с цел практическото осмисляне и приложение на теоретичните постановки при организиране на конкретна производствена или операционна система.

В дисциплината се изясняват основните елементи и структурата на производствения и операционния процес, а така също основните принципи на организирането му в пространството и във времето и показателите за оценка на организираността му. Изучава се същността и определянето на типа на производство. Разглеждат се специфичните начини за организиране на производствения и операционния процес в пространството и във времето. Подробно се изясняват приложимостта и характерните особености на различните форми на организация на производството.


Бизнес Икономика (БИ) е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалността Стопанско управление. Знанията и уменията по БИ създават предпоставки за многостранна реализация на студентите в областта на стопанското управление, както и в областта на производството и услугите. Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, методите и средствата за анализ и оценяване на икономическото състояние на бизнес организациите. 

В края на обучението студентът ще познава понятийния апарат, ще може да определя основните понятия, величини, показатели и зависимости, ще може да прави анализи и да оценява чрез икономически показатели различни технически решения в бизнес организациите.


Целта на обучението по дисциплината Международен бизнес е след завършване на курса студентите да могат да вземат решения, относно избора на форма на участие на стопанските организации в международния бизнес. Ще познават основна част от специфичните особености на външноикономическата дейност, както и основна част от нейната терминология и особености при оформяне на документацията. Това ще им даде възможност да прилагат на практика получените знания при осъществяване на сделки със задгранични партньори.

В дисциплината се изясняват теоретичните аспекти на различните форми на участие на стопанските организации в международния бизнес. Разгледани са основната част от терминологията и особеностите при оформяне на документацията при извършване на външноикономически операции. Усвоявт се умения за сравняване и избор на подходяща форма на участие в международния бизнес в зависимост от целите и обективните интереси на стопанската организация. Подробно са разгледани етапите, през  които преминава външноикономическата сделка и спецификата при изработването на клаузите на външнотърговски договор.

Постигането на поставената цел на обучението по учебната дисциплина се контролира чрез текуща оценка, която се формира от две контролни по време на семестъра  с коефициент на тежест 0,4 всяко и оценка от семинарните упражнения с 0,2.

Контролните са под формата на тестове, състоящи се от три типа въпроси, които носят различен брой точки. Първата група въпроси са затворени, с възможност за избор между три опции. Има само един верен отговор. Въпросите в тази група са 15 на брой и носят по 1 точка. Втората група въпроси са отворени, където е необходимо да се попълнят липсващи понятие. Въпросите в тази група са 5 на брой и носят по 2 точки. Третата група въпроси са със свободен отговор като студентите имат право да изберат дали да решат практически казус или теоретично да анализират определени обекти. Този въпрос носи максимум 5 точки в зависимост от степента, в която в развит. 

Максималният брой точки е 30. 

Критерият за оценка е:

15-18т. - Среден 3;

19-22т. - Добър 4;

23-26т. Мн. добър 5;

27-30т. Отличен 6;
Дисциплината запознава студентите със същността, значението и приложението на евристичните методи, чрез които се постига съзнателното творческо мислене за създаване на нови, оригинални идеи и вземане на управленски решения.

 Целта на учебната дисциплина е да представи знания и да изгради умения у студентите да прилагат различни евристични методи в дейността и управлението на съвременните организации. Курсът създава предпоставки за адаптивно, продуктивно и творческо прилагане на методите при вземане на различни управленски решения в условията на сложност, динамичност и висока неопределеност.

Съдържанието е структурирано в 10 теми по общотеоретични проблеми и видове евристични методи.


Дисциплината запознава студентите с основните проблеми на прогнозирането и планирането на стопанската дейност, методите и техниките, познаването на които е задължително условие за съставяне на добър и осъществим бизнес план. По време на обучението се разглеждат важни въпроси, свързани с проучване на пазара и оценка на бизнес решения, оценка на предприемаческата възможност и изграждане на бизнес модели. По време на обучението студентите ще получат практически умения за разработване на бизнес план, работа в екип, конструктивна критична оценка на бизнес плана, разработване и прилагане на подходящи пазарни подходи.


Дисциплина “Системи за управленски контрол” има за цел да даде познания, както за основните теоретични постановки в областта на управленския контрол и системите за управленски контрол, така и практически умения за решаване на конкретни въпроси свързани с тях.

В съдържанието на учебната дисциплина се изясняват същността на контрола като функция на управлението и управленския контрол като съвременен подход в управлението на стопанските организации. Разгледани са структурата на системите за управленски контрол и управленският контрол по видовете центрове на отговорност. Подробно е изяснена проблематиката на стратегическия управленски контрол, като са разгледани системи за стратегически контрол, в това число и Балансираната карта, както основен инструмент. Тъй като концепцията за управленския контрол на практическо ниво се свежда до прилагането на вътрешен контрол в стопанските субекти, то в дисциплината са разгледани и същността и приложението на вътрешния одит, като основен компонент на вътрешния контрол.

Постигането на поставената цел на обучението по учебната дисциплина се контролира чрез текуща оценка, която се формира от две контролни по време на семестъра  с коефициент на тежест 0,4 всяко и оценка от семинарните упражнения с 0,2.

Контролните са под формата на тестове, състоящи се от три типа въпроси, които носят различен брой точки. Първата група въпроси са затворени, с възможност за избор между три опции. Има само един верен отговор. Въпросите в тази група са 15 на брой и носят по 1 точка. Втората групавъпроси са отворени, където е необходимо да се попълнят липсващи понятие. Въпросите в тази група са 5 на брой и носят по 2 точки. Третата група въпроси са със свободен отговор като студентите имат право да изберат дали да решат практически казус или теоретично да анализират определени обекти. Този въпрос носи максимум 5 точки в зависимост от степента, в която в развит. 

Максималният брой точки е 30. 

Критерият за оценка е:

15-18т. - Среден 3;

19-22т. - Добър 4;

23-26т. Мн. добър 5;

27-30т. Отличен 6;


Задължителна дисциплина за редовните студенти от специалност “Стопанско управление” на Стопански факултет на ТУ-София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Дисциплината разглежда теми, представящи същността, методите, задачите и етапите на комплексния и тематичния анализи. Представят се направленията за анализ на ресурсите, приходите и разходите, финансовия резултат и рентабилността. Отделено е място на диагностичния и функционално-стойностния анализ.

Целта на обучението е студентите да получат знания за извършване на аналитични дейности. Чрез изготвяне на курсови работи ще имат компетенциите  да внедрят знанията и уменията си в  управлението на бизнес организациите.

“Въведение в специалността” е задължителен учебен курс от бакалавърската програма за специалност „Индустриален мениджмънт“.

Дисциплината запознава студентите от Стопански факултет в първият семестър на обучението им с историята на ТУ и СФ, целта и философията на специалността. Подробно се изясняват правата и задълженията на студентите в процеса на следването им. Разглеждат се методите на обучение и структурата на учебните планове на двете образователно-квалификационни степени на специалността “Индустриален мениджмънт”.

 

Целта на учебната дисциплина е студентите да се запознаят със структурата на учебните планове за двете образователно-квалификационни степени - бакалавърска и магистърска, с вертикалната и хоризонталната обвързаност на учебните дисциплини в тях, с магистърските специализиращи програми в ОКС „магистър”, правата и задълженията им, както и да получават отговори на практически въпроси, свързани с обучението им.


В дисциплината “Материалознание и технология на металите” се изучават свойствата на материали, използвани в техниката и бита и същността на технологични процеси за изработване на изделия от тях. Разглеждат се: - строежът на метали и метални сплави и влиянието на термични и механични въздействия върху тяхната структура и свойства; - строежът и свойствата на неметални материали - полимерни и металокерамични; - същността, технологичните схеми , възможности и област на приложение на методи за изработване на изделия чрез леене, пластично деформиране и заваряване. 

Целта на учебната дисциплинаМатериалознание и технология на металите“ е студентите за изучат основните свойства на материалите, както и същността, технологиите и техническите средства при изработване на промишлени изделия от тях.

“Инженеринг I (Производствен  инженеринг)” е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалност „Индустриален мениджмънт”.

Знанията и уменията по “Инженеринг 1 (Производствен  инженеринг)” създават предпоставка за реализация на бакалаврите в индустриалните предприятия като специалисти в областта на организацията и управлението на производството.

Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите в областта на организацията на производството в индустриалното предприятие и в съответствие със своите потребности да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област. Предвидено е разработване на курсова работа с цел практическото осмисляне и приложение на теоретичните постановки при организиране на производството в конкретен производствен участък или линия.

Изясняват се същността и целта на производст­ве­ния инженеринг. Разглеждат се основните елементи и структурата на произ­водст­ве­ния про­цес (ПП), основните принципи на организирането му  в пространството и във вре­ме­то и по­ка­­зателите за оценка на организираността му. Изучава се същността и определянето на типа на производство. Разглеждат се специфичните начини за организи­ране на ПП в прост­ранст­во­то и във времето. Отделено е място и на изучаването на същност­та и определя­не­то на не­за­вършеното произ­водст­во. Изясняват се приложимостта, харак­тер­ни­те особенос­ти, основ­ни­те организационни пара­мет­ри, предим­ствата и недостатъците на различните форми на орга­низация на производството. Разг­леж­дат се изходните данни и ме­то­дичес­ката после­до­ва­тел­ност при проектиране на различните видове производствени системи.

Курсът по „Анализ и синтез на системи” създава предпоставки за адаптивно, продуктивно и творческо прилагане на принципи, подходи и методи от общата теория на системите при реализация в различни сфери на мениджмънта.Курсът „Компютърно интегрирани системи” е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалността Индустриален мениджмънт.


Знанията и уменията по Компютърно интегрирани системи създават предпоставки за реализация на студените в различни отрасли на компютърно интегрираното производство.


 Целта на учебната дисциплина е да даде на студентите основни познания за основните принципи на работа и управление, изискванията и компонентите на компютърните интегрирани системи в машиностроенето.


В края на обучението си студентът ще:


  • познава основните модели, принципи на работа, основните компоненти на компютърно интегрираните системи (подсистеми, БД, изграждане на комуникационни мрежи);

  • познава основните CAD/CAM и др. системи за автоматизация на инженерния труд, основните концепции и стратегии за компютърно интегрирани системи и производства.


Задължителна дисциплина за редовните студенти от специалност “Индустриален мениджмънт” на Стопански факултет на ТУ-София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Дисциплината разглежда теми, представящи същността, методите, задачите и етапите на комплексния и тематичния анализи. Представят се направленията за анализ на ресурсите, приходите и разходите, финансовия резултат и рентабилността. 

Целта на обучението е студентите да получат знания за извършване на аналитични дейности. Чрез изготвяне на курсови работи по зададени индивидуални теми ще имат възможността да натрупат научен опит и да внедрят знанията и уменията си в  управлението на бизнес организациите.
Дисциплината "Индустриален инженеринг" (ИИ) е задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност “Мениджмънт и бизнес информационни системи”, СФ, ТУ-София, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.


Дисциплината има за цел да даде знания на студентите от специалност “Мениджмънт и бизнес информационни системи” в областта на организацията на производството в индустриалното предприятие и проектирането на сложни интегрирани системи от хора и други видове ресурси. Предвидено е разработване на курсова работа с цел практическото осмисляне и приложение на теоретичните постановки.

В дисциплината се изяснява същността, целта и задачите на ИИ. Разглежда се изборът на местоположение на индустриалното предприятие (ИП). Особено внимание се отделя на разработване на планове на разположение на корпусите и на производствените звена на ИП. Разглеждат се основните елементи и структурата на производствения процес, основните принципи на организирането му в пространството и във времето. Изучава се същността и определянето на типа на производство. Изясняват се различните форми на организация на производствения процес в пространството и във времето. Изучава се същността и определянето на незавършеното производство. Изясняват се изходните данни и методическата последователност при проектиране на производствени участъци и линии.Целта на дисциплината ВИДП е студентите да придобият широки познания с максимална практическа насоченост в областта на международните валутни операции и разплащания. Да познават различните видове котировки на валутите и методите за тяхното определяне. Да получат широки познания в областта на международните плащания, в резултат на което ще могат да сравняват и избират най-подходящата форма за кредитиране или финансиране на износа и вноса в зависимост от конкретната ситуация.

Постигането на поставената цел на обучението по учебната дисциплина се контролира чрез текуща оценка, която се формира от две контролни по време на семестъра  с коефициент на тежест 0,4 всяко и оценка от семинарните упражнения с 0,2.

Контролните са под формата на тестове, състоящи се от три типа въпроси, които носят различен брой точки. Първата група въпроси са затворени, с възможност за избор между три опции. Има само един верен отговор. Въпросите в тази група са 15 на брой и носят по 1 точка. Втората група въпроси са отворени, където е необходимо да се попълнят липсващи понятие. Въпросите в тази група са 5 на брой и носят по 2 точки. Третата група въпроси са със свободен отговор като студентите имат право да изберат дали да решат практически казус или теоретично да анализират определени обекти. Този въпрос носи максимум 5 точки в зависимост от степента, в която в развит. 

Максималният брой точки е 30. 

Критерият за оценка е: 

15-18т. Среден;

19-22т.  Добър;

23-26т.  Мн. добър;

27-30т Отличен.
Финансов мениджмънт е задължителен фундаментален учебен курс от магистърската програма на специалността „Индустриален мениджмънт”.

Знанията и уменията по Финансов мениджмънт създават предпоставки за многостранна реализация на студентите в традиционния индустриален мениджмънт и в специализираните области на управление в предприятието.

Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, методите и показателите за изследване и финансово-икономическа оценка на инвестиционните проекти в индустриалното предприятие и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.


Целта на дисциплината ВИДСО е студентите да придобият широки познания с максимална практическа насоченост в областта на международните валутни операции и разплащания. Да познават различните видове котировки на валутите и методите за тяхното определяне. Да получат широки познания в областта на международните плащания, в резултат на което ще могат да сравняват и избират най-подходящата форма за кредитиране или финансиране на износа и вноса в зависимост от конкретната ситуация.

Постигането на поставената цел на обучението по учебната дисциплина се контролира чрез текуща оценка, която се формира от две контролни по време на семестъра  с коефициент на тежест 0,4 всяко и оценка от семинарните упражнения с 0,2.

Контролните са под формата на тестове, състоящи се от три типа въпроси, които носят различен брой точки. Първата група въпроси са затворени, с възможност за избор между три опции. Има само един верен отговор. Въпросите в тази група са 15 на брой и носят по 1 точка. Втората група въпроси са отворени, където е необходимо да се попълнят липсващи понятие. Въпросите в тази група са 5 на брой и носят по 2 точки. Третата група въпроси са със свободен отговор като студентите имат право да изберат дали да решат практически казус или теоретично да анализират определени обекти. Този въпрос носи максимум 5 точки в зависимост от степента, в която в развит. 

Максималният брой точки е 30. 

Критерият за оценка е:

15-18т. - Среден 3;

19-22т. - Добър 4;

23-26т. Мн. добър 5;

27-30т. Отличен 6;